Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin projektu
Ankieta wstępna
Deklaracja uczestnictwa
Zaświadczenie o zatrudnieniu
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie o statusie uczestnika
Oświadczenie na pierwsze zajęcia


Rekrutacja ma charakter ciągły i jest prowadzona zgodnie z poszanowaniem zasad równych szans, aż do momentu zakwalifikowania 210 osób. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:

 • Zapoznanie się z Regulaminem oraz wypełnienie dokumentów aplikacyjnych:
  • formularz zgłoszeniowy
  • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 • Potwierdzenie spełniania kryteriów formalnych Uczestnika Poddziałania 8.1.1. PO KL wymienionych (patrz uczestnicy projektu) poprzez złożenie następujących dokumentów:
  • kopii dowodu osobistego
  • zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie wystawione przez pracodawcę


 1. Przy kwalifikacji Uczestników brane będą pod uwagę:

  • kompletność i poprawność formalna dokumentów zgłoszeniowych
  • wynik rozmowy rekrutacyjnej
  • poziom motywacji
  • płeć
  • wiek
  • status na rynku pracy
  • kolejność zgłoszeń- w przypadku większej liczby chętnych spełniających te same kryteria


 2. Podczas rozmowy rekrutacyjnej przeprowadzonej przez specjalistę ds. rekrutacji będzie badana motywacja uczestników do uczestnictwa w szkoleniu i jego ukończenia.

 3. Zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna w składzie: koordynator projektu i specjalista ds. rekrutacji. Wyłonią oni listy ( osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie i osób znajdujących się na listach rezerwowych. O decyzji Komisji Rekrutacyjnej i zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

 4. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych (przed rozpoczęciem szkolenia lub w początkowej jego fazie).


Do projektu zakwalifikuje się 210 najbardziej zmotywowanych osób, spełniających wymienione w pkt.1 kryteria.