Uczestnicy

Projekt skierowany jest do 210 osób (120 kobiet i 90 mężczyzn) spełniających wszystkie niżej wymienione warunki:

  • osoby pracujące, wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
  • zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego
  • osoby, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności
  • osoby posiadające najwyżej średnie wykształcenie
  • osoby które ukończyły 50 rok życia